ก.เกษตร เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 1-9 ก.พ.นี้

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด "เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของอาชีพการเกษตรในฐานผู้ผลิตอาหาร และการเป็นครัวของโลก
         นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานวันเกษตรแห่งชาติแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสถานที่การจัดงานไปตามจังหวัดต่าง ๆ ของแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพ ความก้าวหน้า นวัตกรรมต่าง ๆ ของภาคเกษตร รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม

         ทั้งนี้ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นําเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 19 หน่วยงาน นําเสนอองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการผลิต และด้านการจัดการผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากร การประกวดโครงงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนําไปสู่การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป