ปี 62 ดำเนินการอีก 2,370 แปลง : เป้าลดต้นทุนผลิต 1,000 บาทต่อตัน

AD BANNER HEAD

      รุงเทพฯ - นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการดำเนิน “โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่” ปี 2562 ครั้งที่ 2 (จากทั้งหมด 3 ครั้ง) ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13-16 มกราคม ที่ผ่านมา มีนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ให้ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เป้าหมายร่วมขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการส่งเสริมการผลิตข้าวภาพรวม มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคต่างๆ รวม 36 จังหวัดร่วมสัมมนา

     โดยการสัมมนาดังกล่าว มีเป้าหมายดำเนินการใน 72 จังหวัด รวม 2,370 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดำเนินการต่อเนื่อง 1,531 กลุ่ม และกลุ่มใหม่อีก 839 กลุ่ม เป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อตัน และเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเป็น 420 กิโลกรัมต่อไร่,ข้าวหอมปทุมธานีและข้าวไม่ไวแสงเป็น 720 กิโลกรัมต่อไร่ มีการบริหารจัดการด้านการตลาดและการบริหารจัดการของชุมชนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน โดยมีกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

     อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าวและชาวนามาโดยตลอด และพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนากิจการด้านข้าวและชาวนาของประเทศให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศ ช่วยเสริมสร้างชาวนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสนับสนุนให้ชาวนาพัฒนาไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ ที่จะช่วยให้ระบบการผลิตข้าวมีความเข้มแข็ง เพิ่มอำนาจในการต่อรองให้แก่ชาวนา และมีโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer โครงการส่งเสริมปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งทุกโครงการล้วนช่วยสร้างประโยชน์ให้กับชาวนาทั้งสิ้น

     โดยการส่งเสริมการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา ถือเป็นงานหลักในแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยังประโยชน์ให้กับชาวนาและองค์กรชาวนาให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆของกนะทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดแผนผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงกำหนดอุปสงค์-อุปทาน 2) ช่วงการผลิต 3) ช่วงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4) ช่วงการตลาดในประเทศ และ 5) ช่วงการตลาดต่างประเทศ มีเป้าหมายดำเนินการเพื่อให้อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าว ชาวนาได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer การส่งออกข้าวไปต่างประเทศและราคาข้าวมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้ช่วงการผลิตมีการกำหนดแผนงานดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาที่เหมาะสม โดยมีโครงการสำคัญได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

     ทั้งนี้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินงานโครงการระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีเป้าหมาย 18,800 แปลง พื้นที่ 19 ล้านไร่ ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไทยได้กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด โดยปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการ 2,370 แปลง ทั้งได้ต่อยอดการดำเนินงานแปลงใหญ่ในรูปแบบโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นสูง โครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง (Precision Farming) และโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 เป็นต้น

ADS. home