"พาณิชย์" เอาจริง! ดำเนินคดีลานรับซื้อปาล์มโกงประชาชน

         นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้รับการร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เรื่องลานรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ในจังหวัดชุมพร มีพฤติกรรมปรับแต่งเครื่องชั่งน้ำหนัก ทำให้น้ำหนักของผลปาล์มน้ำมันที่ได้มีน้ำหนักน้อยกว่าน้ำหนักจริง และเจ้าของลานปรับแต่งแก้ไขข้อมูลการชั่งน้ำหนักในระบบเครื่องชั่ง (ระบบมีลักษณะเป็นโปรแกรม Microsoft Excel) ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ส่งหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอการกระทำความผิดของลานทั้ง 2 กรณีมาด้วย
         ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8-11 มกราคม ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้ส่งชุดสายตรวจพิเศษ ลงตรวจสอบลานรับซื้อทั้ง 2 แห่งที่ได้รับการร้องเรียน คือ หาดพันไกรลานปาล์มหรือพันไกรปาล์ม อ.เมืองชุมพร และโมเดิร์นลานปาล์ม อ.ท่าแซะ จากการตรวจสอบพบว่า ลานรับซื้อผลปาล์มน้ำมันทั้ง 2 แห่งมีเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการเป็นบุคคลเดียวกัน โดยลานรับซื้อผลปาล์มน้ำมันทั้ง 2 แห่ง มีการแก้ไขดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่ง โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและยังพบว่ามีการจัดทำใบชั่งน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งมีค่าน้ำหนักชั่งรถหนักน้อยกว่าโปรแกรมชั่งน้ำหนักที่ใช้กับเครื่องชั่ง

         นอกจากนี้ลานรับซื้อหาดพันไกรลานปาล์มหรือพันไกรปาล์มยังไม่มีการแสดงราคารับซื้อตามอัตราเปอร์เซ็นต์น้ำมันและไม่แสดงอัตราการปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลงและไม่จัดทำบัญชีคุมสินค้าแสดงชนิด ประเภท ขนาด น้ำหนัก ต่อหน่วยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันรับซื้อ เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวเจ้าของลานรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 โดยมีโทษสูงสุดคือ จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 280,000 บาท
         "กรมการค้าภายในได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความเป็นธรรมด้านปริมาณและราคาสินค้าให้แก่ประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันที และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด" อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว