"กรมประมง" ประชุมหน่วยงานภาคีวางแนวทาง "กำจัดขยะในทะเล"

AD BANNER HEAD

         เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินการกำจัดขยะในทะเล โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา อาทิ กรมทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
         นายอดิศร เผยว่า ปัญหาขยะในทะเลเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากขยะในทะเลมี่มีปริมาณมากขึ้นในทุกวัน จะส่งผลกระทบในหลายด้าน เช่น ผลกระทบต่อสัตว์ทะเล ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
         สำหรับ "โครงการกำจัดขยะทะเล" เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมง และตระหนัก ถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการเพื่อช่วยให้ "ท้องทะเลไทยสะอาด" อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม