"รมช.วิวัฒน์" เปิดโครงการโคก หนอง นา โมเดล จ.กำแพงเพชร

         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 2.78 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.80 ของพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยปัญหาหลักของเกษตรกรในจังหวัด คือ ปัญหาน้ำท่วม และปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก และเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งต้องปรับให้เกิดเหมาะสมกับพื้นที่และตัวเกษตรกรเอง ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฯ มาแล้ว 2 ปีงบประมาณ มีสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 561 คน

         สำหรับในปีงบประมาณ 2562 ได้กำหนดจัดทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากร สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฯ แล้ว จำนวน 1 รุ่น เป้าหมาย 120 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และการฝึกอบรมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล สำหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 5 รุ่น เป้าหมาย 450 คน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ นำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นที่สนใจได้

         "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน "ศาสตร์" หรือความรู้ให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ศาสตร์พระราชา คือ ทางรอดของแผ่นดิน เป็นปรัชญาการให้ และการพึ่งพาตนเอง อย่างไรก็ตามท่านเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยได้ แต่ประชาชนจำเป็นต้องมีองค์ประกอบ 5 ข้อ ได้แก่ 1.ไม่ใจร้อน 2.ไม่พูดมาก 3.ไม่ทะเลาะกัน 4.มีความเพียร และ 5. มีความอดทน ทั้งนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน เราทุกคนจึงควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ การดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จ. กำแพงเพชรนี้จะเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ช่วยอุ้มชูเกษตรกร และผู้ที่สนใจให้สามารถพึ่งตนเอง เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน และจะเป็นที่พึ่งให้แก่คนทั่วไป" นายวิวัฒน์ กล่าว