อ้อย 1 ตันต้องผลิตน้ำตาล 90 กิโลกรัม! : 50 ผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานโรงงาน

     รุงเทพฯ - นายชัยวัฒน์ คำแก่นคูณ กรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ผู้แทนชาวไร่อ้อย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ประกาศใช้มาตรฐานโรงงานน้ำตาลทรายในการผลิตน้ำตาลทรายว่า อ้อย 1 ตัน ที่ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส ทางโรงงานจะต้องผลิตน้ำตาลทรายให้ได้ 90 กิโลกรัมน้ำตาล โดยเริ่มใช้มาตรฐานนี้ตั้งแต่ฤดูกาลผลิตอ้อยปี 2560/2561 หรือปีที่ผ่านมา ขณะนี้เริ่มต้นฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 เรื่องนี้ชาวไร่อ้อยสนับสนุน สอน.เต็มที่ และโรงงานผลิตน้ำตาลทรายส่วนใหญ่จากกว่า 50 โรงงานสามารถทำได้ตามมาตรฐานที่ประกาศ

      ทั้งนี้ มีเพียง 4-5 โรงงานเท่านั้นที่ไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ในจำนวนนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคเหนือ 1 โรงงาน ส่วนที่เหลืออยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องนี้มีความเห็นต่างระหว่างฝ่ายโรงงานน้ำตาลที่ผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและ สอน.จนฝ่าย สอน.ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าโรงงานต้องปฏิบัติติตามประกาศหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา ซึ่งทางฝ่ายชาวไร่อ้อยมีความพร้อมที่จะไปให้ข้อมูลกฤษฎีกา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตีความอย่างครบถ้วนรอบด้าน เพื่อให้การตีความออกมาชัดเจนเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุด

      นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แนวคิดในการจัดทำมาตรฐานโรงงานน้ำตาลทรายเกิดขึ้นเพื่อต้องการดูแลชาวไร่อ้อยให้ได้รับความเป็นธรรม ขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำหนดมาตรฐานในการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย 1 ตันควรผลิตน้ำตาลทรายได้จำนวนที่กำหนด หากผลิตน้ำตาลต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ทางฝ่ายโรงงานต้องชดเชย ขณะเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานอ้อยที่จะส่งเข้าสู่โรงงานด้วยเช่นกัน