กสส. ตั้งเป้าดัน 823 สหกรณ์ สู่องค์กรหลักระดับอำเภอ

         นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงนโยบายของกรมฯ ในปี 2562 ว่า จะเดินหน้าโครงการ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ เพื่อผลักดันให้สหกรณ์การเกษตรทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักทางเศรษฐกิจและสังคมระดับอำเภอในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกและเกษตรกรในชุมชน ส่งผ่านความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน ทั้งยังจะใช้กลไกสหกรณ์เป็นเครื่องมือดูแลชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านแต่ละพื้นที่ให้มีอาชีพมั่นคง มีรายได้เพียงพอจนสามารถปลดหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
         "จะมีการคัดเลือกสหกรณ์การเกษตร 823 แห่งที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ โดยประเมินศักยภาพของสหกรณ์แต่ละแห่ง ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแต่ละสหกรณ์จะทำแผนพัฒนาองค์กร เริ่มตั้งแต่การสร้างความเข้าใจบทบาทและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก การพัฒนากรรมการสหกรณ์และผู้นำกลุ่มสมาชิก การเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการและการพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก และการวางระบบการบริหารงานสหกรณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยยกระดับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป"

          อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจนั้น กรมฯ ได้แบ่งสหกรณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สหกรณ์กลุ่มที่ 1 มีศักยภาพรวบรวมและแปรรูปผลผลิตการเกษตรระดับสูง 34 แห่ง กลุ่มที่ 2 สหกรณ์มีศักยภาพรวบรวมและแปรรูปผลผลิตการเกษตรระดับปานกลาง 121 แห่ง กลุ่มที่ 3 สหกรณ์ที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมผลผลิต 328 แห่งและสหกรณ์ที่ต้องได้รับการผลักดันให้ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 316 แห่ง ซึ่งกรมฯ จะผลักดันให้สหกรณ์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการจัดการผลผลิตการเกษตรของแต่ละอำเภอ โดยยกระดับทั้งคุณภาพและราคาสินค้า พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่  โดยกรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าของสหกรณ์ แบ่งเป็นสินค้าหลัก 13 ชนิด อาทิ ข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย ผักและผลไม้ โคเนื้อ โคนม ประมง ปศุสัตว์ และอื่น ๆ
         อย่างไรก็ตาม ทางสหกรณ์จะต้องสำรวจข้อมูลการผลิตสินค้าว่าปัจจุบันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ผลิตสินค้าอะไร สินค้าเหล่านั้นช่วยสร้างรายได้มากน้อยแค่ไหน โดยสหกรณ์จะต้องมีส่วนเข้ามาดูแลสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นการปลูก การเก็บเกี่ยวและรวบรวมผลผลิต การแปรรูปไปจนถึงการตลาด สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำให้สมาชิกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้สินค้าสหกรณ์มีตลาดรองรับที่แน่นอนและสามารถขายได้ราคาดี คาดว่าหากสหกรณ์เป้าหมายในโครงการ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ สามารถพัฒนาตัวองค์กรให้เข้มแข็งและดำเนินธุรกิจได้ประสบผลสำเร็จ ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับสหกรณ์อื่น ๆ ได้ใช้แนวทางนี้มาพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้เจริญก้าวหน้า และทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละชุมชนต่อไป