เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.ทั่วประเทศ

     การยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) มีรายละเอียด ดังนี้

        1) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีอำนาจหน้าที่จัดที่ดินให้ผู้มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร ผู้ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประสงค์จะได้ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยผู้มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร คือ

            1.1 ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

            1.2 ผู้ประสงค์จะเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองมี 3 ประเภท ดังนี้

             - ประเภทที่หนึ่ง บุคคลผู้ยากจน หมายถึง ผู้มีรายได้ไม่สูงกว่าอัตรารายได้ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด ซึ่งรายได้ให้หมายความรวมถึงสิทธิ หรือประโยชน์อื่นที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย ในปัจจุบันกำหนดไว้ว่า ผู้ยากจน คือผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี

             - ประเภทที่สอง ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในวิชาเกษตรกรรม และ

              - ประเภทที่สาม ผู้เป็นบุตรของเกษตรกร หมายถึงบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

        ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว ต้องไม่มีอาชีพอันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่การยังชีพอยู่แล้ว ไม่มีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

         นอกจากนี้ ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นประกอบด้วย จึงจะมีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่

              1.มีสัญชาติไทย

              2.บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุโดยการสมรสหรือจดทะเบียน) หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว

              3.มีความประพฤติดี และซื่อสัตย์สุจริต

              4.มีร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง และสามารถประกอบการเกษตรได้

              5.ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

              6.ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เพียงพอต่อการประกอบการเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ และ

              7.เป็นผู้ยินยอม ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

        2) หากบุคคลใดมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นเรื่องเป็นผู้ไร้ที่ทำกิน เพื่อขอรับการจัดที่ดิน จาก ส.ป.ก.จังหวัดที่ประสงค์จะได้รับการจัดที่ดินในจังหวัดนั้น ในวัน เวลา ราชการ โดยให้จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการมีที่ดิน (ถ้ามี) ไปประกอบการยื่นคำร้อง เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการจัดหาที่ดิน และจัดที่ดินให้ท่านต่อไปตามลำดับ

        3) การยื่นเรื่องเป็นผู้ไร้ที่ทำกิน ต้องยื่นด้วยตัวเอง ไม่สามารถยื่นเรื่องทางออนไลน์ได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูล รายละเอียด และตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน ทั้งนี้ สามารถยื่นเรื่องได้ตลอด ไม่มีกำหนดระยะเวลา อยู่ที่ผู้ยื่นจะมีเวลามายื่นเมื่อใด ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัด 

        โดยการยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ทั่วประเทศ ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

       ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), https://stylethailand.com/