มกอช. สัมมนาการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร

         นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตและสหกรณ์" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 พร้อมด้วย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา
         ทั้งนี้ มีการบรรยายในเรื่องความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยการตัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การอภิปรายเรื่องการพัฒนาอาชีพผู้ตรวจประเมินด้านสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งเรื่องทิศทางการถ่ายโอนภารกิจของกรมที่เกี่ยวข้อง โดย นายลักษณ์ กล่าวว่า มกอช. ได้ขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐาน ให้การรับรองระบบงาน ทั้งหน่วยรับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB) แก่ภาคเอกชน เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจฯ ช่วยให้ระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรขับเคลื่อนไปได้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

         "ที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยอมรับหน่วยงานตรวจสอบและรับรองภาคเอกชนให้ดำเนินงานด้านการตรวจประเมินและรับรองแทน ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเป้าให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่เกษตรปลอดภัย มีระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถให้เกษตรกรของประเทศไทย"
         รมช.เกษตร กล่าวอีกว่า ปัญหาความยั่งยืนของการถ่ายโอนภารกิจนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการศึกษาวิจัยการจัดตั้งกองทุนและหน่วยงานที่จะเข้ามาบริหารกองทุน เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจสามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2562 จะได้เห็นการดำเนินงานเรื่องการจัดตั้งกองทุนและหน่วยงานที่จะเข้ามาบริหารกองทุนดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้หน่วยงาน CB และ IB ภาคเอกชน สามารถวางแผนงานรับงานการถ่ายโอนภารกิจได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น มกอช. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน โดยได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ในอนาคต ลดปัญหาการขาดแคลนผู้ตรวจประเมิน และสร้างความยั่งยืนในงานการถ่ายโอนภารกิจต่อไป

         นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า มกอช.ได้มีการเปิดให้การรับรองรองระบบงานทั้งหน่วยตรวจ (IB) และหน่วยรับรอง (CB) แก่ภาคเอกชน เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงได้ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอีก 8 แห่ง ในการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาให้มีจำนวนผู้ตรวจประเมินมากขึ้น