รมช.เกษตรฯ เยือนบรูไน ลงพื้นที่นาข้าวและการพัฒนาเกษตรกรรม

         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางเยือน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 17-18 ธ.ค. 2651 โดยมีการประชุมหารือและลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและการจัดการน้ำ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน รวมทั้งได้บรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามภูมิสังคม เพื่อการจัดการดิน น้ำ ป่า และคน ที่ ไอบีทีอี ฮอลล์ และศึกษาดูงานป่าโกงกาง ณ กัมปงไอเยอร์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
         สำหรับภารกิจของ รมช.เกษตรฯ ในครั้งนี้ เป็นการเดินทางเยือนตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวของบรูไน เพื่อขอรับคำแนะนำจากฝ่ายไทยเรื่องการแก้ไขปัญหาดินเป็นกรดจัด และการเพิ่มผลผลิตในนาข้าว รวมถึงการจัดการระบบน้ำ การชลประทานให้ประเทศบรูไน เพื่อการจัดการด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงอาหาร

         ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรพื้นฐาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและธุรกิจอาหารบรูไน และคณะ ได้ร่วมหารือและลงพื้นพี่ดูงานร่วมกับคณะฝ่ายไทย ซึ่ง รมช.เกษตรฯ ได้ให้คำแนะนำเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีชีวภาพ คือการกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินโดยการใช้อินทรีย์วัตถุที่หาได้ในท้องถิ่นปกคลุมดินให้เกิดสภาวะร้อนชื้น ใช้กระบวนการหมักดองดินในท้องนา ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อลดความเป็นกรดและส่งผลให้รากข้าวยาวแข็งแรง ต้นข้าวมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพืช สามารถดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น และมีความเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ข้าวมีผลผลิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ

         นอกจากนี้ นายวิวัฒน์ ยังได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงขนาดคันนาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำฝนและตะกอนดินได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถปลูกพืชอาหารบนคันนา เพื่อลดต้นทุนและสร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนได้ รวมทั้งยังให้คำแนะนำเรื่องการจัดน้ำและการชลประทานขนาดเล็ก บริเวณเขื่อน Imang ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดย่อยที่กักเก็บน้ำได้ 10 ล้าน ลบ.ม. สำหรับพื้นที่การเกษตร 1,000 เฮกต้า ในภาคกลางของประเทศบรูไน นำไปสู่การจัดการทรัยากรดิน น้ำ และการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงอาหารของบรูไนต่อไป