กรมป่าไม้เดินหน้า"ชุมชนไม้มีค่า"เป้า10ปี 20,000 แห่ง : เพิ่มพื้นที่ป่าร้อยละ26

      รุงเทพฯ 8 ธ.ค.- นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา ให้จัดทำโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ ใช้เป็นเงินออม เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยโครงการฯเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน มีกลไกการดำเนินงานร่วมกันในกรอบภารกิจด้านต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ไม้มีค่าให้มีลักษณะเฉพาะที่ตรวจสอบได้ ขณะที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินมูลค่าต้นไม้ ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำรายละเอียด เกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้ และเรื่องการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกัน

       รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายให้ภารกิจในการปรับปรุงแก้ไข บริการวิชาการเรื่องพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปลูก การตัด รวมทั้งสนับสนุนการคัดเลือกเพาะพันธุ์ไม้ ขยายพันธุ์ไม้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 เป็นแนวทางในการพัฒนา กำหนดเป้าหมายเกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน ภายใน 10 ปี จากประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือน สนับสนุนให้ปลูกครัวเรือนละ 400 ต้น จะได้ต้นไม้จำนวน 1,040 ล้านต้น ซึ่งนอกจากเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้อีก 26 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1 ล้านล้านบาทแล้ว ยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ด้วย