เปิด6ข้อร่างกฎหมายใช้"กัญชา"เพื่อการแพทย์ : ผิดจากนี้ติดคุก-เข้าใจตรงกันนะ!

 

       กรุงเทพฯ - นายนิยม เติมศรีสุข คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้เปิดเผยว่า จากการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติรับหลักการหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการข้างต้นแล้ว เชื่อว่าการผ่อนปรนให้นำกัญชามาใช้เพื่อการศึกษาวิจัย ประโยชน์ทางการแพทย์ตามร่างกฎหมายฉบับนี้ จะดำเนินการได้แล้วเสร็จ และจะมีผลบังคับใช้ได้ช้าสุดไม่เกิน 3-4 เดือนหลังจากนี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ป่วยในการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย มีผลในการบำบัดรักษาโรคอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วย แพทย์ ประเทศชาติ สังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกัน ดำเนินการเตรียมการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศต่างๆ เพื่อรองรับการบังคับใช้ร่างกฎหมาย เพื่อให้การกำกับดูแลและป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ข้างต้นต่อไป

        ทั้งนี้ สาระสำคัญร่างกฎหมายยาเสพติด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติรับหลักการหลักการร่างฯ มีดังนี้

        1.ยังคงกำหนดให้ “กัญชา” เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งการใช้เสพเพื่อความบันเทิงหรือสันทนาการยังเป็นความผิดตามกฎหมาย

        2.ห้ามมิให้ผลิต นําเข้า หรือส่งออก เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต เฉพาะในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

        3.ผู้มีสิทธิขออนุญาต ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรุงเทพ มหานคร สภากาชาดไทย หรือองค์การเภสัชกรรม ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์

        4.ห้ามจําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต การมีไว้ในครอบครองตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่าเป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย

        5.แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตสามารถสั่งให้ผู้ป่วยใช้เพื่อการศึกษาวิจัยและการบำบัดรักษาโรคได้ โดยไม่เป็นความผิด และ

        6.ผู้ป่วยที่แพทย์สั่งให้ใช้ สามารถมีไว้ในครอบครองได้ไม่เกินจํานวนที่จําเป็นสําหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัวตามที่แพทย์สั่งได้ โดยไม่เป็นความผิด