แก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งยั่งยืน-ประปาถึงทุกหมู่บ้าน : เแผนบริหารฯทรัพยากรน้ำ 20 ปี

 

      รุงเทพฯ 8 ธ.ค.- พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2561 โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำร่างแผนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเป้าหมายสอดรับและครอบคลุมกับ 3 แผนหลักของประเทศ ประกอบด้วย 1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรน้ำ และ 3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่างแผนแม่บทฯน้ำสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 6 การสร้างหลักประกันว่าจะจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ร่างแผนดังกล่าวจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบวันที่ 19 ธันวาคมนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนแม่บทฯ โดยเร่งด่วนต่อไป

      นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช.เปิดเผยว่า ร่างแผนแม่บทนี้ได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจาก 12 ปี (2558-2569) เป็น 20 ปี (2561-2580) เพื่อให้เป้าหมายของการพัฒนาสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศ มีความชัดเจน และนำไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม อันประกอบไปด้วย แผนแม่บทที่ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่

      ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา 20,034 หมู่บ้าน พัฒนาประปาเมืองและเขตเศรษฐกิจ 9,816 แห่ง ครอบคลุม 4.5 ล้านครัวเรือน น้ำประปาและน้ำดื่มได้มาตรฐาน 75,032 หมู่บ้านทั่วประเทศ 

      ด้านที่ 2 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม ปริมาณน้ำ 717 ล้าน ลบ.ม. การจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่รับประโยชน์ 14 ล้านไร่ การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ พื้นที่ชลประทาน 18 ล้านไร่ พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำ 2,596 ล้าน ลบ.ม. 

      ด้านที่ 3 จัดการน้ำท่วมและอุทกภัย โดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 562 แห่ง ลำน้ำธรรมชาติ 1,234 แห่ง ระยะทาง 5,500 กม.ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเมือง 764 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 1.7 ล้านไร่ ผังน้ำ 25 ลุ่มน้ำ บรรเทาอุทกภัยเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ 

      ด้านที่ 4 จัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ได้แก่ ป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด เพิ่มประสิทธิภาพบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ 101 แห่ง รักษาสมดุลของระบบนิเวศ 13 ลุ่มน้ำหลัก ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง 25 ลุ่มน้ำหลัก และคูคลองสาขา 

      ด้านที่ 5 อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เป้าหมายเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม 3.5 ล้านไร่ การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ 0.45 ล้านไร่ และ

      ด้านที่ 6 บริหารจัดการ โดยปรับปรุงกฎหมาย ตั้งองค์กรด้านการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำ จัดทำแผนบริหารจัดการทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านน้ำระหว่างประเทศ เป็นต้น