"อ.ยักษ์" เปิดศูนย์วิจัยดินแห่งเอเชีย CESRA

         เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยด้านดิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรกรดินอย่างยั่งยืนของเอเชีย ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ CESRA ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของวันดินโลก ปี 2561 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งสหกรณ์ นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
         นายวิวัฒน์ กล่าวว่า จากการที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้จัดตั้งกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership หรือ GSP) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิก พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดย GSP แบ่งเป็น 8 ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศและสังคม ได้แก่ อัฟริกา เอเชีย อเมริกากลาง ยุโรป แปซิฟิก อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง อัฟริกาเหนือ และอเมริกาเหนือ โดยไทยเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership หรือ ASP) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 24 ประเทศ จากการประชุม ASP steering Committee วันที่ 22 - 26 พ.ย. 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีมติให้ไทยเป็นประธาน ASP ต่อสมัยที่ 2 ในช่วง มิ.ย. 2561 - 2564 และการประชุม ASP Workshop ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 - 16 ธ.ค. 2559
         ซึ่งมีการระบุการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA) โดยให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว และที่ประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 5 ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์ CESRA เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย

         นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 5 ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์ CESRA เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย และเนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักและมีความเชี่ยวชาญในการสำรวจทรัพยากรดิน และมีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินของประเทศไทย ครบทุกกลุ่มชุดดินทั่วประเทศที่สมบูรณ์แบบ และทันสมัยที่สุดในเอเชีย
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์และน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์แห่งนี้ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "บทบาทของ CESRA กับการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน" รวมทั้งการจัดสัมมนาเรื่อง "บทบาทของประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อน CESRA" โดย โรนัลด์ วาร์กาส และ โรซารุด เดอ โรซา