ผนึกกำลังจิตอาสา ขุดลอกผักตบชวา ถวายในหลวง ร.9 (ชมคลิป)

         เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ที่ วัดบ้านข่อย ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ นายชนะ อินทร์คำนึง นายก อบต.บ้านข่อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ประชาชนต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี  เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต

         นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รัฐบาลมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยทุกข์ สุข และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการ ตลอดทั้งพระราชกรณียกิจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

         เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คูคลองพื้นที่ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิกรตามวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง โดยทางรัฐบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานดังกล่าว มาจัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เป็นกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และค่านิยม 12 ประการ ซึ่งมุ่งเน้นให้ชุมชนริมน้ำ ตระหนักถึงปัญหา และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว และคัดเลือกชุมชนต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งการคัดเลือกต้องเป็นชุมชนที่มีจิตอาสาเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนของตนเอง สามารถดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

         นายชนะ อินทร์คำนึง นายก อบต.บ้านข่อย กล่าวว่า โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตได้พิจารณาคัดเลือกลำน้ำ "คลองกุ่ม" ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีความยาวประมาณ 1,000 เมตร กว้างประมาณ 12 เมตร เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการของจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ในการดำเนินกิจกรรมนี้ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตพื้นที่ รวมประมาณ 250 คน ร่วมกันพัฒนาลำคลอง โดยการเก็บผักตบชวาจากลำคลอง แล้วนำมาไว้ที่โรงเรียนบ้านข่อยใต้ เพื่อใช้ทำปุ๋ยหมักต่อไป

เรื่อง/ภาพ : สรศักดิ์ ทับทิมพราย