สกส.เปิดตัวกลุ่มอาชีพสตรีระนอง สร้างรายได้เพิ่ม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ชมคลิป)

         "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เดินหน้าสร้างโอกาสให้สตรีและกลุ่มสตรีทั่วประเทศเข้าถึงแหล่งทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 วงเงินสูงสุด โครงการละ 200,000 บาท คาดช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้สมาชิก 7,000-10,000 บาท พร้อมเปิดตัวกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ระนอง ที่ตบเท้าประสบความสำเร็จการพัฒนาอาชีพจนสมาชิกสามารถลืมตาอ้าปากได้ อาทิ กลุ่มผ้าปาเต๊ะปากจั่น ที่กระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ

         นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งทุนหรือเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินสูงสุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว

         "ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถช่วยเหลือสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและองค์กรสตรี ให้มีเงินทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ มีเงินทุนสาหรับต่อยอดกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน 22,946 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,968,373,420 บาท มีผลิตภัณฑ์ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 295 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา 1,520 กลุ่ม จากโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 18,360 โครงการ เป็นเงิน 2,092,821,360 บาท สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านเกณฑ์รายได้ของข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) 38,000 บาทต่อคนต่อปี หรือ มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000–6,000 บาทต่อเดือน และมีผู้นำสตรีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอีกถึงกว่า 54,000 คน"

         นายปรีชา กล่าวต่อว่า สำหรับปีงบประมาณ 2561 กองทุนฯได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน 1,498,000,000 บาท และประเภทเงินอุดหนุน 295,000,000 บาท โดยคาดว่าจะช่วยทำให้สมาชิกและครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น 7,000–10,000 บาท ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานภารกิจเปิดประสิทธิภาพ สกส. จึงได้จัดกิจกรรม "Inside Product By Thai Womenfund สัญจร" ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 มีกำหนดการลงพื้นที่ จ.ระนอง
         ซึ่งในการลงพื้นที่ จ.ระนอง ครั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดเวทีเสวนา กิจกรรม "Inside Product By Thai Womenfund สัญจร" โดยผู้บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและความคืบหน้าการขับเคลื่อนภารกิจการสนับสนุนบทบาทสตรีในภาพรวม ทั่วประเทศและในพื้นที่ จ.ระนอง แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการและจัดแสดงสินค้าจากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ระนอง เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับชมอาทิ สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะและผ้าลูกไม้ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี, กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านหินใหญ่ ม.9 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี และกลุ่มขยายกิจการร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ต.บางหิน อ.กะเปอร์ เป็นต้น

         น.ส.สิชา ชัยชนะวงศ์ ประธานกลุ่มปักผ้าปาเต๊ะปากจั่น อ.กระบุรี กล่าวว่า ทางกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 14 คน เริ่มต้นจากที่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเกษตรกรสวนยางพารา แต่ปัจจุบันราคายางตกต่ำลงมาก ทางกลุ่มแม่บ้านจึงรวมตัวกันทำอาชีพเสริมด้วยการปักผ้าปาเต๊ะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ เมื่อเริ่มมีกระแสตอบรับดี ก็ตัดสินใจกู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาขยายการผลิตจนสินค้าได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น

         นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสตรี ต.ปากจั่น ที่รวมตัวกัน 5 คน ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 200,000 บาท เพื่อมาซื้อหมู 40 ตัว พร้อมอาหารสัตว์ มาประกอบอาชีพเลี้ยงหมูหลุม ขายได้แล้ว 20 ตัว หักค่าใช้จ่ายมีกำไร 2 หมื่นบาท การทำหลุมเลี้ยงหมูจะใช้จุลินทรีย์ EM ช่วยกำจัดกลิ่น และยังนำขี้หมูมาทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นปาล์มได้อีกด้วย