รมว.เกษตรฯ สั่งเร่งตรวจสอบปัญหาการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐ

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพารา และขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งได้เริ่มสนองนโยบายดังกล่าวโดยได้ใช้งบประมาณของ อปท.ไปจัดทำโครงการทำถนนด้วยยางพารา ขณะเดียวกันมีรายงานว่าการใช้งบประมาณของอปท.บางแห่งยังมีปัญหาการอนุมัติหรือการใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณของ อปท.นั้น จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบติดตามปัญหาการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
         1. ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัดเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ อปท.ในพื้นที่ถึงการจัดทำโครงการใช้ยางพาราของ อปท.ที่กำลังจะเริ่มดำเนินการหรือดำเนินการไปแล้วนั้น มีปัญหา อุปสรรคเรื่องการอนุมัติ การใช้งบประมาณตามระเบียบ กฎหมายในเรื่องใดหรือไม่ พร้อมทั้งให้ลงไปตรวจสอบติดตามการทำถนนหรือโครงการใช้ยางพาราในโครงการอื่นๆในพื้นที่ว่ามีปัญหาในการจัดซื้อน้ำยางจากเกษตรกรหรือไม่ รวมทั้งมีความก้าวหน้าอย่างไรพร้อมทั้งให้รายงานปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้าให้ เกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางทราบทุกระยะ
         2.ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ การยางแห่งประเทศไทยประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลางเพื่อหารือในแนวทางการแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฎิบัติในพื้นที่โดยเร็ว
         3.ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทหรือหน่วยรัฐอื่นๆเพื่อหารือให้พิจารณาสนับสนุนการใช้ยางพาราในถนนสายรองต่างๆทั่วประเทศโดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2561 หรือปี 2562 หรืองบประมาณกลางปี
         4.ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานงานกับสำนักงานจังหวัดเพื่อขอให้พิจารณาเสนอผู้ว่าจังหวัดพิจารณาสนับสนุนให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมาใช้ในโครงการการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย และ 5.ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯทุกเขตออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดตามข้อ 1-4 อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ให้ถือว่าการตรวจราชการตามโครงการนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษด้วย