"รมช.ลักษณ์" เปิดประชุมวิชาการสุขภาพดินและพืช

         ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทของสุขภาพดินและพืชในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Regional Conference on the Role of Soil and Plant Health in Meeting Sustainable Development Goals (SDGs) in Asia Pacific Region) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดินและสุขภาพพืชในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
         โดยรับทราบสถานการณ์เชิงนโยบายและโครงการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาสังคม นักส่งเสริม และองค์กรสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งทราบปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการดินและสุขภาพพืช เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคในการจัดการดินและสุขภาพพืชโดยสร้างความร่วมมือ เครือข่าย และโครงการวิจัยระดับภูมิภาคต่อไป