"ข้าวโพดหลังนา"เกษตรกรร่วม1.1แสนราย-เพิ่ม6จว.พื้นที่เหมาะสม-น้ำพร้อม

 

     รุงเทพฯ - นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับสมาคมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเดิมมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลางช่วงพฤศจิกายน 2561 ถึงเมษายน 2562 รวม 33 จังหวัด ทว่า จากการสำรวจสภาพดินและความพร้อมของการจัดสรรน้ำ พบว่ามีอีก 6 จังหวัดที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ คือ เลย อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร เชียงใหม่ และบึงกาฬ รวมพื้นที่ 50,881 ไร่ 

      สำหรับความก้าวหน้าโครงการนั้น ขณะนี้มีเกษตรกรแสดงความจำนงร่วมโครงการ 114,775 ราย 158,045 แปลง พื้นที่ 1,000,111.75 ไร่ โดยเกษตรกรสมัครร่วมโครงการ 50,092 ราย 88,094 แปลง พื้นที่ 474,907.25 ไร่ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมทำสัญญาจ่ายสินเชื่อให้เกษตรกรที่จุดรับสมัคร บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เริ่มเข้าไปให้ความรู้เกษตรกรอย่างใกล้ชิด โดยบางแห่งทำแปลงสาธิตเพื่อให้ปฏิบัติตามได้ง่าย ถูกหลักวิชาการซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 1,200-1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ยืนยันจะรับซื้อผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรทุกเมล็ด โดยจะเข้าไปตั้งจุดรับซื้อครอบคลุมทุกอำเภอจนสิ้นสุดโครงการ

       ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 12 บริษัท เข้าร่วมโครงการ คือ บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด บ.เบทาโกร จำกัด บ.ไทยฟูดส์ อาหารสัตว์ จำกัด บ.แหลมทองสหการ จำกัด บ.ซันฟีด จำกัด บ.เอส.พี.เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด บ.อินเทคค์ ฟีด จำกัด บ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด บ.กรุงไทยอาหารสัตว์ บ.คาร์กิลล์สยาม จำกัด บ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด และ บ.อาร์ที อะกริเทค จำกัด ส่วนบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่ร่วมโครงการมี 7 บริษัท คือ บ.แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด บ.เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ จำกัด บ.ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด บ.เมล็ดพันธุ์เอเชีย จำกัด บ.มอนซานโต จำกัด และ บ.ไพโอเนีย จำกัด ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะให้ความรู้เกษตรกรตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกขั้นตอน