กยท. ส่งเสริมการค้ายางลุ่มน้ำโขง จัดมหกรรมยางพารา

         การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย จัดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-11 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ลานสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อและลานเวทีกลาง โดย นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 20 ล้านไร่ สามารถสร้างรายได้เข้าให้ประเทศไทยในปี พ.ศ.2560 กว่า 4 แสนล้านบาท และมีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร เนื่องจากก่อให้เกิดการกระจายรายได้ การสร้างงาน สร้างความมั่นคงในอาชีพได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง กว่า 6 ล้านคน

         นอกจากนี้ ยังเป็นการลดการอพยพย้ายถิ่นเดิมของเกษตรกรจากชนบทเข้าสู่สังคมเมือง จากการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยาง แปรรูปยาง และการดูแลรักษาต้นยางอย่างต่อเนื่องเกือบทั้งปี รวมถึงยางพารายังเป็นพืชที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยสร้างความชุ่มชื้น และระบบนิเวศน์ในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ กระทั่งปัจจุบันได้พัฒนาสู่จัดตั้งกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการรวมกลุ่มแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ยางพารารูปแบบต่างๆ เพื่อให้ยางพาราของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง
         "การจัดงานในครั้งนี้ จะสร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ ให้มีกิจกรรมเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนสินค้า นวัตกรรม เชื่อมโยงสร้างจุดแข็งให้กับสินค้ายางพารา เกิดการเจรจาการค้าและการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง" นายณรงค์ กล่าว

         ด้าน นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ในนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ จัดขึ้นภายใต้งานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีช่องทาง และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพารามากขึ้น เปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านยางพารา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยางพาราซึ่งกันและกัน