ชวนขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่วิถีชีวิตสมดุล : สังคมสุขใจ5 สามพรานโมเดล

 

      นครปฐม 8 พ.ย.-นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 เปิดเผยว่า สามพรานโมเดลร่วมกับ ททท.จัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เท่นอกกรอบ” โดยปีนี้เป็นการรวมพลังคนทั้งห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุล เป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มาเที่ยวงานสังคมสุขใจครั้งนี้ ได้รู้จัก เข้าใจระบบอาหาร เห็นบทบาท เห็นศักยภาพของตนเองที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนตามวิถีที่แต่ละคนถนัดและสนใจ คือเป็นมากกว่าผู้บริโภคธรรมดา ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม มีความตื่นตัว ที่จะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับระบบอาหารอย่างยั่งยืน

      นายอรุษ กล่าวอีกว่า ในงานจะเปิดตัว Sampran Model Academy เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้การสร้างระบบอาหารสมดุล ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่ได้จากประสบการณ์ตรง 8 ปีในการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และพัฒนาสู่ Organic Tourism หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ทั้งระบบ เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ 

 

 

      นายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าปีนี้ ททท.มีวิสัยทัศน์ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศ เน้นท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเรียนรู้ เป็นการท่องเที่ยวที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย ซึ่ง Organic Tourism ที่สามพรานโมเดลร่วมขับเคลื่อนมีส่วนช่วยเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชน โดยแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวสอดรับกับแนวนโยบายของ ททท.ที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและให้ยั่งยืน 

      ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นแหล่งปลูกผลผลิตอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศ เป็นจังหวัดนำร่องด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พึ่งพาตนเองและอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดได้ร่วมกับสามพรานโมเดล จัดตั้งจุดจำหน่ายตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้น ณ ตลาดสุขใจ เพื่อรองรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น 

 

    ในงานพบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล ตลาดสุขใจ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศ ที่ร่วมออกร้านเกือบ 300 บูธ มีกิจกรรม อาทิ เวทีแชร์ความรู้ เติมแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตจากคนต้นแบบวงการเกษตรอินทรีย์ โจน จันได ศูนย์พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ จ.เชียงใหม่ วิฑูรย์ ปัญญากุล จากกรีนเน็ต นคร ลิมปคุปตถาวร (เจ้าชายผัก) และขอความร่วมมือ งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก ขวดน้ำ แก้วน้ำพลาสติก ภาชนะโฟม เน้นให้ทุกคนนำถุงผ้าตะกร้ามาเอง ขณะที่เกษตรกรทำหีบห่อจากวัสดุธรรมชาติเป็นทางเลือกใหม่ๆ 

      งานสังคมสุขใจ“เท่นอกกรอบ...ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล”วันที่ 7-9 ธันวาคมนี้ ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม เวลา 09.00-17.00 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 034 322 588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล