393 อำเภอ จุดซื้อ"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์": 4,734 ร้าน รูดบัตร"เกษตรสุขใจ"ซื้อปัจจัยผลิต

 

     กรุงเทพฯ 7 พ.ย.-นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้ประชุมเกษตรจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาทั้ง 33 จังหวัด เพื่อทำความเข้าใจและแจ้งถึงความคืบหน้าของการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งขณะนี้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้กำหนดแล้วว่า บริษัทใดรับผิดชอบรับซื้อผลผลิตที่จุดใดบ้าง ครอบคลุมทั้ง 393 อำเภอ โดยมีสหกรณ์จำนวน 274 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นจุดรวบรวมผลผลิต โดยเป็นสหกรณ์รวบรวมพร้อมปรับปรุงคุณภาพ 21 สหกรณ์ สหกรณ์เป็นจุดรวบรวมและมีผู้ประกอบการนำไปปรับปรุงคุณภาพ 132 สหกรณ์ และสหกรณ์ให้เอกชนเช่าพื้นที่เป็นจุดรวบรวม 121 สหกรณ์ 

      ในส่วนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงนั้น สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยแจ้งว่า เบื้องต้นมีบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ร่วมโครงการอย่างน้อย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัท ชินเจนทา ซีดส์ จำกัด บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ซึ่งได้เริ่มอบรมเกษตรกรพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลผู้จะทำหน้าที่ร่วมดูแลเกษตรกรไปพร้อมกับบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลแปลง จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้ง มีบางบริษัทได้เสนอลดราคาเมล็ดพันธุ์ จากกิโลกรัมละ 190 บาท เหลือ 150 บาท ซึ่งการปลูกข้าวโพดใช้เมล็ดพันธุ์ 3.5 กิโลกรัมต่อไร่ อันจะทำให้ประหยัดต้นทุนการผลิตได้ไร่ละ 115 บาท 

      พร้อมกันนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ให้สินเชื่อสำหรับซื้อปัจจัยการผลิตผ่าน บัตรเกษตรสุขใจ ซึ่งเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.สามารถนำบัตรเกษตรสุขใจไปซื้อปัจจัยการผลิตที่ร้าน ซึ่งสมาคมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้แจ้งรายชื่อไปยัง ธ.ก.ส.ทุกจังหวัดแล้วรวม 4,734 ร้าน ส่วนสมาชิกสหกรณ์ที่ซื้อปัจจัยการผลิตนั้น ชำระผ่านบัญชีสหกรณ์

      สำหรับพื้นที่ที่สำรวจและเกษตรกรแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการแล้ว 111,350 ราย พื้นที่ 978,000 ไร่ ซึ่ง นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรฯ ให้เชิญผู้แทนของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และสมาคมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เร่งลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อรับสมัครเกษตรกร เนื่องจากยังมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีกมาก โดย ธ.ก.ส.ได้ไปตั้งจุดทำสัญญารับสินเชื่อถึงจุดรับสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร