เตรียมพร้อม 274 สหกรณ์ ครอบคลุม 33 จว.สนับสนุนรวบรวม"ข้าวโพดหลังนา"

 

      รุงเทพฯ - นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้แบ่งสหกรณ์เพื่อทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตตามศักยภาพของเครื่องมือและความรู้ ตามโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา ในพื้นที่ 33 จังหวัด ได้แก่ 1) สหกรณ์รวบรวมผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพ และจัดส่งให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ 20 สหกรณ์ 2) สหกรณ์รวบรวมแล้วส่งให้ผู้ประกอบการนำไปปรับปรุงคุณภาพ เพื่อส่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 132 สหกรณ์ และ 3) สหกรณ์เป็นจุดรวบรวมโดยให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อรับซื้อ 95 สหกรณ์ รวมเป็น 274 แห่ง ส่วนอีกจำนวน 26 แห่งนั้น เอกชนตั้งจุดรับซื้อและรวบรวมผลผลิต  

     โดยทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จะร่วมให้คำแนะนำสหกรณ์ในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานของสมาคมฯ ให้เป็นมาตรฐานกลางทั้ง 12 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รับซื้อในราคาที่เป็นไปตามโครงการกำหนดสอดคล้องประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจุดรับซื้อจะมีอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง ยกเว้นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกน้อย เกษตรกรสามารถนำไปจำหน่ายอำเภอใกล้เคียง แต่หากอำเภอใดมีพื้นที่ปลูกมากจะร่วมกับสมาคมฯ พิจารณาเพิ่มจุดรวบรวม ซึ่งยืนยันว่าจะรับซื้อผลผลิตจนสิ้นสุดโครงการ 

      ทั้งนี้ สหกรณ์แบ่งการปลูกข้าวโพดของเกษตรกร เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะรวบรวมรายชื่อสมาชิกส่ง ธ.ก.ส.เพื่อขอสินเชื่อสำหรับจัดหาปัจจัยการผลิต และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่ดำเนินกิจการเองให้มาขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.เพื่อนำไปให้สมาชิกกู้เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต โดยไม่บวกดอกเบื้ยเพิ่ม คงอยู่ที่ร้อยละ 0.01 ของวงเงินไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่