มธ.-นิด้า ร่วมผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รับอุตสาหกรรม"เกษตร-อาหาร"
  • 3 พฤศจิกายน 2018 at 07:55
  • 324
  • 0

       รุงเทพฯ - รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เพื่อสร้างบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมที่จะไปรับใช้สังคม โดยเฉพาะในหมวดอุตสากรรมเกษตร อาหาร ที่เป็นพื้นฐานหลักของประเทศ ที่จะได้นำการศึกษาไปต่อยอด พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างฐานพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต สร้างต้นแบบหลักสูตร การเรียนการสอน เน้นปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสถานที่จริงเป็นสำคัญพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน

      รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมก่อนออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษา การศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สามารถนาไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ๆสามารถช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชาติได้

       รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา ประธานหลักสูตร วท.ม.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากความร่วมมือที่เกิดขึ้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าไปแลกเปลี่ยนแล้ว 10 คน พบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ อย่างภาวะการเป็นผู้นำ การจัดการ นวัตกรรมใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฯลฯ จึงมั่นใจว่า บัณฑิตพันธุ์ใหม่เหล่านี้ มีทักษะ มีสมรรถนะ และศักยภาพ สามารถทางานที่หลากหลายได้ เป็นการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป