"ร.ร.สตรีศรีน่าน" ชนะเลิศโครงงานค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร

         รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, คุณปิยะฉัตร ไคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่าย สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริษัทเชียงใหม่ เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด และคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงมใหม่ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดโครงงานค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประกวดภายใต้หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาการเกษตรในชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์" ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

         สำหรับทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน "โครงการถุงชะลอการสุกของผลไม้จากข้าวโพด" ส่วนรองชนะเลิศเป็นของ ทีมโรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน "โครงงานผลของอุณหภูมิและตำแหน่งของกลีบกระเทียม เพื่อการชักนำการเกิดกระเทียมโทน" และอันดับ 3 คือ ทีมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ "โครงงานการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าโดยเชื่อจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์"