4 ปี ปฏิรูปภาคการเกษตร : ยกระดับรายได้ : เกษตรกรพ้นจากความยากจน (ชมคลิป)

 

      ปัญหาของเกษตรกรตั้งแต่อดีตถึงทุกวันนี้ หาเช้าไม่พอกินค่ำ ฝนตกน้ำท่วม ขาดแคลนน้ำ ค่าเช่าที่ดินทำกินแพง ค่าปุ๋ย ค่ายาแพงหูดับ ขณะที่เมื่อผลผลิตล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ จึงตามมาด้วยเกิดภาวะหนี้สินรุงรัง เข้าตำราหาได้มาก็ใช้หนี้ไป เป็นวัฐจักรที่รอการแก้ไขจากภาครัฐมานานแสนนาน และอื่นๆ อีกจิปาถะปัญหาที่เกษตรกรประสบ

      ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาข้างต้นให้กับพี่น้องเกษตรกร รัฐบาลพลเอกประยุมธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดนโยบายระบบบริหารจัดการภาคเกษตรใหม่ (พ.ศ.2557-2561) ให้มีศักยภาพเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้พ้นจากความยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงนำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในหลายมิติ ดังนี้

      1.ปรับโครงสร้างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : อันทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด

      2.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : เพิ่มพื้นที่ชลประทาน กว่า 3,500 แห่ง รวมพื้นที่กว่า 2.8 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1.3 ล้านครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 2,750 บาท/ไร่

      3.ส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่ : สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่,จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้เกษตรกร (ศพก.),จัดหาภาคเอกชนรับซื้อผลผลิต,พัฒนาสหกรณ์การเกษตร ภายใต้กลไกกลุ่มสานพลังประชารัฐ เพื่อต่อรองราคาผลผลิตกับผู้รับซื้อ,พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart farmer) 

      4.แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร : ปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรได้มากกว่า 36,000 รายลดภาระหนี้ของเกษตรกรได้กว่า 10,200 ล้านบาท และ

      5.แก้ปัญหาราคาข้าวให้มีเสถียรภาพ : จัดทำแผนผลิตข้าวครบวงจร ลดพื้นที่ทำนาปรัง ให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทน ด้วยหาตลาดรับซื้อ การันตีราคาขั้นต่ำ

      อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรฯ จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน จัดทำแผนการเกษตรของประเทศตามความต้องการของตลาด ด้วยรัฐมีมาตรการลดความเสี่ยงในการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น รับประกันรายได้ขั้นต่ำ ทำสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ทำประกันภัยพืชผล และสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีทำเกษตรแบบเดิมๆมาทำตามแผนการผลิตดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มดำเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

      ขอบคุณที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ผลงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกณ์ ในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2557-2561) : กรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th/www/lek_web/)