เคาะพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบ2 : เตรียมยกร่างประกาศนำเสนอ รมว.

 

       รมการข้าว กรุงเทพฯ - นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานประชุมคณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและปรับลดพื้นที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ที่มีนายนายลักษณ์ วจนานวัธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

       โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประกอบด้วย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมชลประทาน เพื่อกำหนดเป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562 รอบที่ 2 ให้สอดคล้องกับที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอปรับอุปสงค์ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 จากเดิม 30.524 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น 34.034 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากมีการปรับการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 14.691 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น 16.923 ล้านตันข้าวเปลือก และการบริโภคเพิ่มขึ้นจากเดิม 12.045 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น 13.322 ล้านตันข้าวเปลือก คณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและปรับลดพื้นที่ไม่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาการปรับเพิ่มและปรับลดในข้าวชนิดต่างๆ เป็นรายอำเภอและจังหวัด ก่อนเตรียมยกร่างประกาศนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

      ทั้งนี้ การปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 จำนวน 2.244 ล้านไร่ ดำเนินการ ภายใต้ 3 โครงการ เพื่อให้เกษตรกรปลูกระหว่างเดือน พ.ย.2561-เม.ย.2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา,โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์

      ส่วนความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าว ปี 2561/2562 นั้น ภายหลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว รอบที่1 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2561 จำนวน 58.21 ล้านไร่ และประมาณการผลผลิต 25.33 ล้านตันข้าวเปลือก คาดการณ์ล่าสุดจะมีเกษตรกรปลูกข้าวทั้งสิ้น 59.23 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.75 ของเป้าหมาย โดยปลูกข้าวแล้ว 58.49 ล้านไร่ และเก็บเกี่ยวแล้ว 8.68 ล้านไร่

      ส่วนความคืบหน้าการปลูกข้าวรอบ 2 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้สำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/2562 จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรนั้น ซึ่งการดำเนินการครั้งแรกได้ลงพื้นที่แล้วระหว่าง 3 ส.ค.-2 ก.ย.2561 ใน 16 จังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัดเลือกอำเภอที่เป็นแหล่งผลิตข้าวสำคัญ จำนวน 2 อำเภอ และมีความหลากหลายของกลุ่มพันธุ์ข้าวเป็นตัวอย่างในการสำรวจอำเภอละ 3 หมู่บ้าน และใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างอย่างน้อยหมู่บ้านละ 20 ราย เพื่อพยากรณ์เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวนาปีทั้งประเทศโดยแยกเป็นรายชนิดข้าว และในการประชุมครั้งดังกล่าว จึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้มีการติดตามสำรวจพื้นที่ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย.2561 ใน 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี พิษณุโลก นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์.