13บริษัทประสานเสียง 8บ./กก.-เปิดจุดรับซื้ออย่างน้อยอำเภอละ 1 จุด

 

    กรุงเทพฯ  19 ต.ค.–นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรประชุมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ซึ่งสมาคมฯ ยินดีร่วมมือในโครงการสานพลังประชารัฐรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาตลาด ซึ่งขณะนี้กิโลกรัมละ 9 บาทกว่า ที่ความชื้นที่ 14.50 % เมื่อถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ราคารับซื้อจะตามราคาตลาดในช่วงเวลานั้น แต่รับประกันไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาท โดยเป็นราคารับซื้อหน้าโรงงานที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนราคาหน้าโรงงานในต่างจังหวัดจะขึ้นกับค่าขนส่งตามระยะทางใกล้หรือไกล 

      นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ยืนยันว่าบริษัทผลิตอาหารสัตว์มีความต้องการรับซื้อข้าวโพด เพื่อมาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์จำนวนมากทดแทนนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาผลผลิตข้าวโพดในไทยไม่เพียงพอ แต่เมื่อมีโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของรัฐบาล นับว่าเป็นนโยบายที่ดี ทั้งนี้ ทางสมาคมจะหารือกันต่อไปเพื่อกำหนดจุดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรว่าบริษัทใดจะตั้งจุดรับซื้อที่ใดบ้าง เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯได้ขอความร่วมมือว่า ให้ตั้งจุดรับซื้ออย่างน้อยอำเภอละ 1 จุด แต่หากอำเภอใดมีพื้นที่ปลูกมากจะเพิ่มจุดรับซื้อเพื่อให้สะดวกแก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรที่ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

      ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่แสดงความจำนงค์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการขณะนี้มี 13 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฟูดส์ อาหารสัตว์ บริษัท ซันฟีด บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ บริษัท เบทาโกร บริษัท กรุงไทยอาหาร บริษัท แหลมทองสหการ บริษัท อาร์ที อะกริเทค บริษัท กรุงเทพโปรดิ้วส บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท สีพัฒนาอาหารสัตว์ บริษัทคากิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) บริษัท ซีพีเอฟ และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเปิดรับบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากการสำรวจล่าสุดมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9.7 หมื่นราย ส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร 265 แห่ง 3.7 หมื่นราย รวมพื้นที่ที่จะปลูก 8.5 แสนไร่ ประมาณการณ์ว่าผลผลิตที่จะรวบรวมได้ขณะนี้ 9 แสนตัน

      อีกทั้ง กระทรวงเกษตรฯเตรียมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม เนื่องจากมีเกษตรกรจากจังหวัดอื่นสนใจเข้าร่วมโครงการ เพราะรัฐบาลสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน การส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีการปลูก การทำสัญญารับซื้อล่วงหน้า การรับประกันราคาผลผลิต ตลอดจนการประกันภัยพืชผล จึงแจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานมายังนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนายกฤษฎาได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ และกรมชลประทานร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ที่แจ้งความจำนงเข้ามาเพิ่มว่าสามารถจะร่วมโครงการหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมติ ครม.กำหนดงบประมาณสนับสนุนพื้นที่โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561 จำนวน 2 ล้านไร่