ก.เกษตรฯ เปิดรับฟังความเห็นทุกฝ่าย : เพื่อบริหารภาคเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
  • 15 ตุลาคม 2018 at 14:59
  • 402
  • 0

 

     รุงเทพฯ -  นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังปรับปรุงการบริหารจัดการภาคเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทยพ้นจากความยากลำบากในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนกับผู้ประกอบอาชีพ อื่นๆ ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามโครงการและแผนงานหลายอย่างที่กำลังดำเนินการในช่วงนี้ จะเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 

      ดังนั้น จึงยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ทั้งที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้ง อาทิ การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ การแก้ปัญหาราคายางพาราไม่มีเสถียรภาพ โครงการเสนอทางเลือกให้ชาวนาปรับเปลี่ยนการทำนาในพื้นที่ไม่เหมาะสมมาปลูกพืชอาหารสัตว์หรือพืช ผักหรือพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น โดยจะจัดหาภาคเอกชนมารับซื้อ ซึ่งเอกชนทุกรายที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฎิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญา พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่เกษตร ขณะเดียวกันกระทรวงฯ จะไม่กระทำการให้มีข้อผูกพันกับเอกชนรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวเป็นอันขาด

      ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทุกรายที่สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกพืชต่างๆ แทนการทำนาในพื้นที่ไม่เหมาะสม สามารถติดต่อกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้โดยตรง สำหรับระดับจังหวัดติดต่อกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อ.พ.ก.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานได้ อีกทั้ง ติดต่อผ่านสำนักเกษตรจังหวัด หรือสำนักสหกรณ์จังหวัดได้ทุกจังหวัด อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้าขับเคลื่อนงานต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไป