7 ภาคี 28 จังหวัด นำร่องขับเคลื่อน "เกษตรกรรมยั่งยืน"

 

      รุงเทพฯ 10 ต.ค.- นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า รัฐบาลได้กำหนดการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เป็นแผนพัฒนาภาคเกษตรที่สำคัญ ให้สามารถพัฒนาต่อไปอย่างเป็นระบบ มีการประสานการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการขยายผลการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคให้ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ.2560-2564 ให้มีการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

       นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการสร้างกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงได้มีแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 ที่จะก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1) เน้นการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ 2) ใช้พลังขับเคลื่อน 3 ระดับ (ชาติ จังหวัด พื้นที่) 5 กลไก (ประสานงาน ยุทธศาสตร์ชาติ จัดการความรู้ ติดตามความต่อเนื่อง และสื่อสารสังคม) 7 ภาคส่วนความร่วมมือ (รัฐ วิชาการ ประชาชน เอกชน ประชาสังคม สื่อ และศาสนา) 3) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เชื่อมต่อภูมิปัญญาเกษตรกรรุ่นเดิม 4) สร้างพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน 6 รูปแบบ 5) พัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานทุกระดับ 6) สร้างตลาดสีเขียวทุกระดับ อาทิ ตลาดชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ 7) เชื่อมโยงแหล่งทุนกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ และ 8) ขยายสู่ตลาดโมเดิร์น เทรด 

       ทั้งนี้ ในการสร้างพื้นที่ต้นแบบของการดำเนินงานร่วม 7 ภาคีนั้น ได้เลือกพื้นที่ นำร่อง 28 จังหวัด ที่ได้กำหนดไว้เมื่อปี 2561 ได้แก่ ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคอีสาน 13 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัด ดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้ คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแต่ละภาค ติดตามการทำงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบกลาง สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนคนรุ่นใหม่ พร้อมติดตามประเมินผล และสนับสนุน ประสานภาคีที่จำเป็น ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด สร้างคู่มือการทำงาน สร้างทีมวิชการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระดับพื้นที่

       อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้เสนอร่าง “โครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังประชารัฐ” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว และเพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ โดยต้องมีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนไม่น้อยกว่า 5 ล้านไร่ (4 ปี)