ขอเพิ่ม2ด.เกษตรกรขึ้นทะเบียน-เสนอ กฟก.ซื้อหนี้บริหารเอง!

 

      รุงเทพฯ  9 ต.ค.- นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมกับกลุ่มหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และฝ่ายความมั่นคง ซึ่งได้มีการหารือในประเด็นที่นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการ กฟก.เฉพาะกิจ ได้ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้สินปี 2561 ภายใน 60 วันตามที่เกษตรกรร้องขอ ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเรียกร้องให้ขยายเวลาเพิ่มอีก 60 วัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรอ้างว่าตามระยะเวลาเดิมสมาชิก กฟก.มาขึ้นทะเบียนไม่ทัน ซึ่งที่ประชุมได้รับเรื่องที่จะขยายเวลาให้แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอน

      นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรยัง ขอให้ยกเลิกการใช้คู่มือการกลั่นกรองตรวจสอบยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรออกโดยคณะกรรมการ กฟก.เฉพาะกิจชุดก่อนหน้าที่มีถึง 16 ขั้นตอน เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิ์ของสมาชิก กฟก.กว่า 300,000 ราย ซึ่งขึ้นทะเบียนหนี้สินไว้นานแล้ว ขณะนี้มีสมาชิก กฟก.จำนวนหนึ่งถูกธนาคารเจ้าหนี้ยื่นฟ้องศาล ศาลสั่งให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์และขายทอดตลาด อีกส่วนหนึ่งเป็นหนี้โดยหลักทรัพย์ถูกขายไปยังบุคคลที่ 3 เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์แล้ว หากยกเลิกขั้นตอนกลั่นกรองตรวจสอบจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เร็วขึ้น ซึ่งนายณรงค์ กล่าวว่า หลักเกณฑ์การสำรวจหนี้สินที่ต้องผ่านการกลั่นกรอง 16 ขั้นตอนอาจหมดอายุไปตามอายุการทำงานของคณะกรรมการ กฟก.เฉพาะกิจชุดก่อนหน้า ทั้งนี้ จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กฟก.เฉพาะกิจ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานพิจารณาสัปดาห์นี้ 

      ด้านนายยศวัจน์ ชัยวัฒนศิริกุล ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) กล่าวว่า ต้องการเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ขอให้ ธ.ก.ส.ขายหนี้ให้ กฟก.ตามที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างธ.ก.ส.กับ กฟก.ในเงื่อนไขตัดเงินต้นลงครึ่งหนึ่ง ยกดอกเบี้ยให้ กล่าวคือเสนอให้ กฟก.ซื้อหนี้มาบริหารเอง โดยกลุ่มเกษตรกรไม่ยอมรับแนวทางแก้หนี้ที่ผ่านมติ ครม.เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยเกษตรกรกว่า 400,000 ราย มูลหนี้ 35,000 ล้านบาท เป็นหนี้ทั้ง ธ.ก.ส.และธนาคารอื่นๆ ซึ่งเกษตรกรจะผ่อนชำระกับ กฟก.เป็นเวลา 20 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อปี และหาก กฟก.แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรไม่ได้สมควรยุบหน่วยงานไป