ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อ้อยฯ : กรอบราคาขั้นต้นร้อยละ 85-95 ของรายได้

 

 

      ทำเนียบฯ 2 ต.ค. - นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับแก้ไข ระบุว่าการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นต้องอยู่ในกรอบร้อยละ 85-95 ของราคาประมาณการณ์รายได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการชดเชยจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย หากส่วนต่างของราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาขั้นต้น เดิมกองทุนจ่ายเงินชดเชยให้โรงงาน โดยชาวไร่อ้อยไม่ต้องนำส่งเงินคืน เปลี่ยนเป็นให้นำส่วนต่างหักออกในปีถัดไป เพื่อลดการใช้เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเข้าไปชดเชย  

      นอกจากนี้ ยังยกเลิกเงินกู้ของรัฐบาลตามมติ ครม.ที่เดิมอนุมัติไว้กำหนดให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นสมาชิกสถาบันการชาวไร่อ้อยหรือกลุ่มเกษตรกรได้เพียงแห่งเดียว ทั้งกำหนดให้แยกโทษของสมาชิกชาวไร่ออกจากหัวหน้ากลุ่ม และเพิ่มโทษปรับจากเดิม 4 เท่า เดิมปรับ 5,000 บาท เพิ่มเป็นโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท, กำหนดให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายไม่เกินข้อกำหนดตามกฎหมาย เปิดทางให้นำเข้าน้ำตาลทราย แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งทั้งหมดนี้ เตรียมนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจาณาในขั้นต่อไป