รู้จักไฟฟ้าเพื่อการเกษตร : หลักเกณฑ์-ขั้นตอนการขอใช้

    ไฟเกษตรคืออะไร หลายท่านอาจสงสัยว่าต่างจากไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปหรือไม่ ซึ่งความหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความหมายว่า

       ไฟเกษตรคือ การนำไฟฟ้ามาใช้ภายในสวนของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร เช่น ใช้กับเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟต่างๆ เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ 9 ข้อดังภาพด้านล่างนี้

 

 

ขั้นตอนขอไฟเกษตรมีดังนี้

1.ขอบ้านเลขที่ 

       - จะต้องมีบ้านเลขที่เพื่อการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งในการขอบ้านเลขที่นั้นถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลหมู่บ้าน จะต้องสร้างเพิงพักหรือทำเป็นบ้านถาวรเลยก็ได้ และต้องมีห้องน้ำ ซึ่งจำเป็นมากสำหรับใช้ประกอบหลักฐานในการขอบ้านเลขที่

       - เมื่อมีบ้านพัก เพิงที่พัก เถียงนา ฯลฯ ต้องถ่ายรูปที่พักและห้องน้ำไปให้อนามัยในพื้นที่มาตรวจพร้อมเซ็นต์เอกสารรับรองการเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ ต่อด้วยให้นำหนังสือไปยื่นกับผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้รับผิดชอบในการขอบ้านเลขที่

       - จากนั้นให้นำหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านไปยื่นต่อที่อำเภอเพื่อลงทะเบียนขอสำเนาทะเบียนบ้าน 

       ทั้งนี้ ข้อควรรู้ การขอไฟเกษตรต้องดูแนวโน้มในพื้นที่ด้วยว่าจะมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยหรือไม่ และต้องมีบ้านอยู่ในโซนเดียวกันตั้งแต่ 3 หลังขึ้นไป แต่หากพื้นที่มีบ้านหลังเดียวก็สามารถขอไฟฟ้าพิเศษได้ แต่ค่าไฟจะสูงกว่าปกติ

2.ยื่นเรื่องกับท้องถิ่น

      นำเรื่องไปยื่นกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของแต่ละท่าน อาจเป็น อบต. หรือเทศบาลก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ของเราอยู่ในเขตไหน เจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกเอกสารเพื่อรับรองโดยแนบสำเนาทะเบียนบ้านของเราและเพื่อนบ้านไปพร้อมกัน

3.ยื่นเรื่องที่การไฟฟ้าในพื้นที่

      นำเอกสารไปยื่นที่การไฟฟ้าอำเภอในพื้นที่ แล้วกรอกเอกสารให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นการยื่นเรื่องไว้รองบประมาณในรอบต่อไป

      สรุป การขอไฟเกษตรมาลงในพื้นที่ ขอบ้านเลขที่โดยจะได้สำเนาทะเบียนบ้าน ยื่นเรื่องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมกันตั้งแต่ 3 หลังขึ้นไป ยื่นเรื่องทิ้งไว้ที่การไฟฟ้าอำเภอ รอความคืบหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1129 

      อ้างอิง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : https://www.pea.co.th ,ออร์แกนิกฟาร์มไทยแลนด์.คอม