กสส. ขับเคลื่อนส่งออกสินค้าประมง-ปศุสัตว์ด้วยกลไกประชารัฐ

         นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าประมงและปศุสัตว์ของสหกรณ์ด้วยกลไกประชารัฐ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 21 ก.ย. 2561
         การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าอาหารทะเลและโคเนื้อสู่ผู้บริโภคในประเทศภูมิภาค CLMV และประเทศจีน โดยการส่งออกสินค้าประมง เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด กับตัวแทนบริษัทผู้ส่งออก ได้แก่ บริษัท พี.เค.เนเชอรัล ฟิช ฟาร์ม จำกัด ห้องเย็นเกษตรสมบูรณ์ บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จำกัด และบริษัท เอกชัย อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด ซึ่งจะเน้นสินค้าประมง โดยเฉพาะปลานิล ปลากระพง กุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นสินค้าที่มีการส่งออกที่สำคัญ มีมูลค่าไม่น้อยกว่าปีละ 50,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะขยายตลาดการส่งออกได้เพิ่มขึ้น

         ส่วนสินค้าโคเนื้อ เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างชุมนุมสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อภาคตะวันเฉียงเหนือ จำกัด กับสมาคมส่งเสริมการผลิตและส่งออกสินค้ากสิกรรม แขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากปัจจุบันโคเนื้อเป็นอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ในประเทศ แต่ละปีมีการส่งออกโคเนื้อประมาณ 150,000 ตัว มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 60,000 - 70,000 ล้านบาท มีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศจีนและเวียดนาม ซึ่งในปีที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการทดลองตลาดโดยส่งเนื้อแช่แข็งไปที่ร้านอาหารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3.6 ตัน มีมูลค่ากว่า 1.1 ล้านบาท

         ทั้งนี้ได้มีการเปิดตัวตราสินค้ากลางของเครือข่ายสหกรณ์ประมงและโคเนื้อ ภายใต้แบรนด์ Fish Coop และ E-coop Beef เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศต่อไป