ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือ

         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" ครั้งที่ 3 และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทั้ง 4 เขตพื้นที่ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2561
         โดย นายวิวัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการ่วมมือในการดำเนินการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ องค์กรเกษตรกร องค์กรผู้บริโภค และผู้ประกอบการ เพื่อให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผู้บริโภค เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

         จึงได้มีเจตนาร่วมกัน ภายใต้ "การพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ได้แก่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นที่รู้จัก และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งขยายจำนวนเกษตรอินทรีย์ พื้นที่เกษตรอินทรีย์ และผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ทั้ง 4 เขตพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มากยิ่งขึ้น

         สำหรับเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้ 1.เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.เพิ่มผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น 3.เกิดการซื้อขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์โดยตรง และ 4.เกิดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ได้จากสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนของแต่ละจังหวัด พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ โดยการปักธงรบ หยุดการใช้สารเคมี ก่อนเดินเยี่ยมชมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร