รมช.วิวัฒน์ รวมพลังเกษตรกรยโสธร 14 ตำบล ประกาศเจตนารมณ์หยุดใช้สารเคมี

         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานรวมพลังเกษตรกรไทยหยุดการใช้สารเคมี พร้อมด้วย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และ นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ วัดสิริมงคล (วัดป่าบ้านคำครตา) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 
         โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์หยุดยั้งการใช้สารเคมี การปาฐกถา พร้อมร่วมกล่าวปฏิญญายโสธร ว่าด้วยการหยุดยั้งการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรไปสู่ความยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความตระหนักการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ
         นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มคนผู้รักในวิถีเกษตรกรอินทรีย์ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการหยุดยั้งการใช้สารเคมีทำการเกษตรในผืนดินของตนเองอย่างเด็ดขาด รวมทั้งจะร่วมมือกันหยุดยั้ง และไม่ให้มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรโดยสร้างความตระหนักรู้ไปยังหมู่ญาติพี่น้อง เพื่อนเกษตรกร ผู้บริโภคและคนในสังคม โดยจะร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้หมู่บ้านและตำบลเป็นหมู่บ้านและตำบลปลอดสารเคมี จำนวน 32 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยโสธร ครบ 9 อำเภอท่ามกลาง ซึ่งในงานนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตร หัวหน้าราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และชาวยโสธร เข้าร่วมและประกาศเจตนารมณ์รวมพลังเกษตรกรไทยหยุดการใช้สารเคมี มากกว่า 500 คน