คุ้มครองเกษตรกรสูญเสียที่ดิน : มติเห็นชอบ พ.ร.บ.ขายฝาก

 

       เพชรบูรณ์ 18 ก.ย.– นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย (พ.ร.บ.ขายฝาก) โดยให้การขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนการทำสัญญาฯ ต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับการตรวจสอบเนื้อหาของสัญญาโดยเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินก่อนนำไปจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน

        ส่วนกรณีคู่สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย มีข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายฝากภายหลัง ต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานที่ดิน นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายฯ แบบมีเงื่อนไขจะขายคืนคำมั่นจะขาย หรือสัญญาจะขายคืน ให้ถือว่าเป็นสัญญาขายฝากตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ และกำหนดระยะเวลาไถ่คืนไม่ต่ำกว่า 1 ปี เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้ขายฝากที่จะไถ่ทรัพย์สินที่จะขายฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาไถ่