ยืดต่ออายุแรงงานเรือประมง : นายจ้างยื่นเรื่องก่อน 30 ก.ย.นี้

 

      กรุงเทพฯ 18 ก.ย. - นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้ประกาศให้ผู้ประกอบการเรือประมงและแรงงานต่างด้าวที่จะทำงานเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวและแรงงานต่างด้าวที่ต้องการทำงานเรือประมงที่จะออกไปทำประมงในทะเลให้ยื่นเรื่องขอหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้เจ้าของเรือประมงพาณิชย์ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน ต้องมีหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว (เล่มเขียวหรือเล่มเฉพาะกิจเล่มเหลือง) แต่เนื่องจาก seabook เล่มเหลืองจะหมดอายุวันที่ 30 กันยายนนี้

        นายอดิศร กล่าวว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือประมงสามารถประกอบกิจการประมงได้อย่างต่อเนื่อง จึงเปิดให้ผู้ประกอบการมายื่นเรื่องขอ seabook เพื่อขยายเวลาการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว โดยการยื่นเรื่องขอ seabook ปีนี้กรมประมงขยายเวลายื่นเรื่องจนถึงก่อนวันที่ seabook จะหมดอายุ ซึ่งต่างจากเดิมที่จะต้องทำเรื่องยื่นขอก่อนล่วงหน้า 30 วัน โดยกรมประมงร่วมกับกรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อให้บริการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ Seabook ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวแรงงานต่างด้าวเอง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างจะให้บริการ 4 ขั้นตอน คือ 1.ตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ 2.ตรวจลงตรา VISA ให้อยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และต่อได้อีก 1 ปี 3.ออกหนังสืออนุญาตทำงานมีอายุ 1 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และต่ออายุได้อีก 1 ปี และ 4.กรมประมงจะออกหนังสือคนประจำเรือเล่มเขียว เพื่อทดแทนเล่มเหลืองที่กำลังจะหมดอายุวันที่ 30 กันยายนนี้

       "ขอให้ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์นำแรงงานต่างด้าวมายื่นเรื่องต่ออายุหนังสือคนประจำเรือเสร็จตามเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการแรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถทำงานในกิจการประมงทะเลได้ต่อไป และยังส่งผลให้แรงงานต่างด้าวไม่มีสิทธิ์อยู่ประเทศไทยและทำงานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท สำหรับนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000- 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และกระทำความผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามไม่ให้จ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี" นายอดิศร กล่าว