ช่วยค่าเก็บเกี่ยวแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท-ทะยอยโอนส่วนที่เหลือใน1ปี

 

    กรุงเทพฯ 18 ก.ย. - นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้าและข้าวปทุมธานี 1 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2561/2562 ไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 12 ไร่ รวมครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 4.05 ล้านราย พื้นที่การผลิต 38 ล้านไร่ วงเงิน 57,722 ล้านบาท โดยถึงขณะนี้ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรแล้วกว่า 84,000 ราย เป็นเงินกว่า 1,400 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.จะเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

       ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2561/2562 แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี คือตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562