"ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง"แปลงใหญ่ดีเด่นปี 61
  • 18 กันยายน 2018 at 11:59
  • 718
  • 0

     กรุงเทพฯ 17 ก.ย. - นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการสัมมนาสานพลังเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ Young Smart Farmer พร้อมพิธีมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2561 ว่า การรวมกลุ่มทำการเกษตรแปลงใหญ่ ถือเป็นความสำเร็จของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรได้เป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันมีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองของกระทรวงฯ 4,007 แปลง พื้นที่ 5,173,105.5 ไร่ เกษตรกร 320,453 ราย มีสินค้าเกษตรกว่า 70 ประเภท ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า อีกทั้ง ผลการดำเนินการปี 2560 จาก 1 ฤดูการผลิต สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าด้วยการลดต้นทุน 3,007.83 ล้านบาท เพิ่มผลผลิต 2,103.05 ล้านบาท รวม 5,110.88 ล้านบาท ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจมากและครอบคลุมทุกมิติ ถือเป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนของรัฐบาลซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไป 

       ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การประกวดรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2561 ถือเป็นขวัญ กำลังใจของเกษตรกร นอกจากนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 9 รางวัล ยังได้รับโล่ห์และเงินรางวัล โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการประกวดจะพิจารณาตั้งแต่การเตรียมการ การวางแผน ปัจจัยการนำเข้า ขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ ผลที่เกิดขึ้นตามกิจกรรม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ เกณฑ์พิจารณาสำคัญ คือ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ และความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

       สำหรับรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ได้แก่ ชนะเลิศ แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ,รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่มังคุด ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร,รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา และรางวัลชมเชย 6 รางวัล ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 12 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี,แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 3 5 6 7 9 และ 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี,แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 1 ต.ชากไทย อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี,แปลงใหญ่มะม่วง ต.หนองแซง อ.บ้านเฮด จ.ขอนแก่น,แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี,แปลงใหญ่ข้าว ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

 

       เพื่อหลีกหนีวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ที่มีแต่หนี้กับหนี้ เมื่อปี 2547 กลุ่มชาวนาในชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล ภายใต้การนำของ บุญมี สุระโคตร โทร.(063) 750-5553 ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนอุ่มแสง (กลุ่มเกษตรทิพย์)” เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน มุ่งลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อผลิตมูลค่า

       ปัจจุบันกลุ่มฯ ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบวงจรขนาดใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ขายผลผลิตได้ราคาสูง มีรายได้ที่มั่นคงขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง สินค้าข้าวอินทรีย์ของชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพดี เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้คนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจที่จะสานต่ออาชีพทำนาจากพ่อแม่

       สินค้าข้าวอินทรีย์ของกลุ่มแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ข้าวสาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จำหน่ายภายใต้ชื่อการค้า“ข้าวอินทรีย์ ลุงบุญมี สุระโคตร”ขายสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ และงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งานโอท็อป งาน Thaifex เป็นต้น โดยข้าวสารเป็นสินค้าที่สร้างรายได้หลักของกลุ่ม ผลผลิตร้อยละ 80 ป้อนตลาดส่งออก ที่เหลืออีกร้อยละ 20 จำหน่ายในประเทศ 

       โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว สินค้าแปรรูปจากข้าว ขายดีมากจนผลิตไม่ทันกับความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สปา อยู่ระหว่างการพัฒนาตัวสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐาน อย. รวมทั้งศึกษาแนวทางเจาะตลาดใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าตลาดสปาในอนาคต

       อ้างอิง : เทคโนโลยีชาวบ้าน