ปรับใหม่ฝากข้าวในยุ้งฉาง เกษตรกรรับ 1,000 บาท/ตัน-สหกรณ์500บาท/ตัน

 

     ทำเนียบฯ - พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวปรับเงื่อนไขโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2561/62 ตันละ 1,500 บาท จากเดิมรัฐบาลจ่ายค่าเก็บรักษาข้าวในยุ้งฉางในส่วนของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกณ์การเกษตร โดยสหกรณ์ได้รับเงินค่าเก็บรักษา 1,000 บาท/ตัน ขณะที่เกษตรกรได้รับ 500 บาท/ตัน เปลี่ยนใหม่เป็นจ่ายค่ารักษาข้าวสำหรับสหกรณ์ 500 บาท/ตัน ขณะที่เกษตรกรได้ 1,000 บาท/ตัน และกำหนดให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ต้องจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของตนเองเท่านั้น จากเดิมให้เช่าสถานที่จัดเก็บได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการดูแลข้าวที่ร่วมโครงการ และจัดเก็บข้าวต้องบรรจุกระสอบ บรรจุถุง หรือยกพื้น เพื่อระบายอากาศป้องกันข้าวเสื่อม 

      ทั้งนี้ รัฐบาลจะเปิดให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทำสัญญาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนภาคใต้ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 เดือน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเป้าหมายปล่อยสินเชื่อสำหรับการปลูกข้าวนาปี 2561/2562 เพื่อรวบรวมปริมาณข้าวเปลือกให้ได้ 2 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ 1.6 ล้านตัน ข้าวเปลือกเหนียว 200,000 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 100,000 ตัน และข้าวหอมปทุมธานี 100,000 ตัน ให้สินเชื่อร้อยละ 90 ของราคาตลาด เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิจ่ายสินเชื่อ 11,800 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียว 10,200 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้า 7,500 บาทต่อตัน ซึ่ง ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินสินเชื่อเพื่อชะลอการขายผลผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ปลูกข้าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ