พาณิชย์ จับมือ ป่าไม้ ธกส. ลงพื้นที่ให้ความรู้ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง

         เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดสัมมนาโครงการ "ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ" ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หวังช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น คนปลูกต้นไม้ ใช้ประโยชน์จากไม้ยืนต้นนำมาใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อจากแบงก์ เผยยังเป็นการสนับสนุนให้คนปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินเพื่อเป็นการออมในอนาคต และส่งเสริมการปลูกป่า
         นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า การสัมมนาที่ จ.ขอนแก่นในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ มากกว่า 300 คน ทั้งผู้ประกอบธุรกิจ สถาบันการเงิน ผู้บังคับหลักประกัน และประชาชนทั่วไป ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมป่าไม้ และ ธ.ก.ส. มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... ในส่วนของไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย และสามารถใช้ประโยชน์ในการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยเราเตรียมเดินสายให้ความรู้ในจังหวัดต่อๆไป อาทิ กระบี่ แพร่ ตราด และราชบุรี ฯลฯ
         ด้าน นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ไม้ยืนตันที่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ มีจำนวน 58 ชนิด เช่น ไม้สัก พะยูง ชิงชัน ประดู่ มะค่า เต็ง รัง ตะเคียน สะเดา นางพญาเสือโคร่ง ปีบ ตะแบกนา ไม้สกุลจำปี กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ มะขามป้อม หว้า จามจุรี กฤษณา ไม้หอม ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน มะขาม เป็นต้น
         สำหรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้น โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้น กำหนดให้ทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้มีจำนวน 6 ประเภทได้แก่ (1) กิจการ (2) สิทธิเรียกร้อง เช่น สัญญาเช่า บัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า เป็นต้น (3) สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบ เป็นต้น (4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น ที่ดินจัดสรร หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น (5) ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ เป็นต้น (6) ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง