เกษตรกรนครสวรรค์ พอใจปลูกข้าวโพดหลังนา รายได้สูงกว่าปลูกข้าว

         นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา พร้อมประกาศปิดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ณ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561
         ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ใน 31 จังหวัด มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 67,369 ราย คิดเป็นพื้นที่ 452,827.75 ไร่ คิดเป็น 64.68% จากพื้นที่เป้าหมาย 7 แสนไร่ โดยเป็นเงินสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ให้เกษตรกรทั้งสิ้น 905,655,500 บาท (2,000 บาท ต่อไร่ คนละไม่เกิน 15 ไร่) โดยผลผลิตของเกษตรกรขึ้นกับวิธีปฏิบัติดูแลรักษาโดยเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ (ความชื้น 30 %) ได้รับผลตอบแทน (กำไร) ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อไร่ โดยพื้นที่ที่ปลูกได้มากสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก ส่วนเกษตรที่สนใจเข้าร่วมการปลูก 3 จังหวัดแรก ได้แก่ จ.แพร่ จ.พิษณุโลก และ จ.น่าน วางเป้า ปี 62 ขยายพื้นที่เพิ่ม สนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล
         นายสมชาย กล่าวว่า การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี้ นับเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศยังมีสูง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย โดยงานวันนี้มีการมอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่มีผลผลิตข้าวโพดดีเยี่ยม โดยสามารถผลิตได้เฉลี่ย 1,000 - 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากสามารถปรับตัวในการทำการเกษตรได้ดี โดยเฉพาะการปรับตัวทางการเกษตรได้ดี มีการบริหารจัดการและการวางแผนก่อนการเพาะปลูก