"กรมปศุสัตว์" เดินหน้าพัฒนางานโครงการพระราชดำริ

         กรมปศุสัตว์ ได้จัดนิทรรศการและประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ภูพาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส มาจัดแสดงผลงานและความคืบหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม 9 แห่ง เช่น การพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อภูพาน ไก่ดำภูพาน กระต่ายดำภูพาน ไก่เหลืองทองฮ่องไคร้ ไก่เขาหินซ้อน เป็ดปากน้ำ การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนม เพื่อจำหน่ายนมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม

         นอกจากนี้ ยังจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริรวม 40 คน ในหัวข้อ 9 ศูนย์ "คนดี สังคมสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" โดยนำเสนอผลความสำเร็จของงานปศุสัตว์ทั้งงานวิชาการและงานขยายผลที่ออกสู่ประชาชนแล้ว เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และจัดทำแผนและดำเนินงานด้านปศุสัตว์ให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน


         นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า งานปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาและโครงการพระราชดำริทั้ง 9 แห่ง ได้สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน ดังพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งกรมปศุสัตว์จะยังพัฒนางานให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ
         "การปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆ" อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว