"จะสู้ไม่ถอย! เพื่อให้ยกเลิกใช้สารทั้ง 3 ชนิด ไม่ใช่แค่จำกัดการใช้!"

 

     กรุงเทพฯ - นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งดูแลเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรมีแนวปฏิบัติเป็นทางเดียวกัน คือ ต้องการให้เกษตรกรมีสุขภาพดีและปลอดภัย ส่วนผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและปราศจากสารปนเปื้อน ดังนั้น จึงจะแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานศึกษาและเผยแพร่วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรเห็นว่าการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีทำได้ ซึ่งจะนำไปสู่การลด ละ และเลิกใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชในที่สุด

       นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คนไทยต้องการอาหารที่ไม่มีสารปนเปื้อน แม้แต่ปุ๋ยเคมีก็ไม่จำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงเป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะใช้ต่อไป ซึ่งตามนโยบายตลาดนำการผลิต ตลาดต้องการอาหารปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายแรก คือ ผู้ป่วยโรงพยาบาล 7 ล้านรายต่อวัน เด็กนักเรียน 12 ล้านคน ขณะที่ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดให้มีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึง 3 ครั้ง ว่า ถ้ายกเลิกไม่ได้ ต้องจำกัดการใช้ให้มากที่สุด ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยประสานมามี 56 จังหวัดที่จะเป็นพื้นที่เกษตรปลอดภัย

       พร้อมกล่าวว่า ข้อมูลจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรที่ให้แก่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นผลให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติไม่ยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งตนเองและกลุ่มแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลที่ตรงกันพบว่า เป็นพิษแน่นอน จึงจะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการศึกษาแก้ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยขอย้ำว่าจะต่อสู้ไม่ถอย เพื่อให้ยกเลิกการใช้สารทั้ง 3 ชนิด ไม่ใช่แค่จำกัดการใช้ โดยจะใช้ความรู้เป็นพลังและใช้อำนาจตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นประธานคณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืนสามารถ บังคับใช้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน มาตรา 13 และ 15 

       ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพันตำรวจโทพงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาจัดตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้าหารือกับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายกฤษฏา กล่าวว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้เสนอคู่มือจำกัดการใช้ โดยใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น และลดการนำเข้าจาก 40,000-50,000 ตัน เหลือ 13,000-15,000 ตัน ให้กับคณะกรรมการวัตถุอันตรายแล้ว ส่วนการยก เลิกหรือไม่ ขึ้นกับคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจะสรุปผลภายใน 60 วัน