กสก. ร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน "กล้วยไม้บาน ลานธรรม @วัดท่าไม้"

         นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 70,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ ประมาณ 20,781 ไร่ จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ประมาณ 3,000 ครัวเรือน แหล่งผลิตสำคัญอยู่ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และชลบุรี มีผลผลิตส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 46 จำหน่ายในประเทศร้อยละ 54 ประเทศ ผู้นำเข้ากล้วยไม้ไทยที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน

         กล้วยไม้เป็นพืชที่ผลผลิตออกมาในช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ซึ่งความต้องการช่วงที่ผลผลิตออกมาก เป็นช่วงที่ต่างประเทศมีความต้องการใช้น้อย จึงต้องกระตุ้นตลาดในประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อยกระดับราคา อีกทั้ง การส่งเสริมให้จำหน่ายกล้วยไม้ในช่วงผลผลิตออกมากในแหล่งผลิต ถือเป็นการส่งเสริมให้คนในประเทศและชุมชนได้ใช้กล้วยไม้คุณภาพดี ราคาย่อมเยา เป็นการขายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ถือเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดและส่งเสริมการใช้ประโยชน์กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับในรูปแบบที่กว้างขึ้น

         กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด และวัดท่าไม้ ร่วมจัดงาน "กล้วยไม้บาน ลานธรรม @ วัดท่าไม้" โดยในงานจะมีไฮไลน์เด็ด คือ อุโมงค์ทางเดินกล้วยไม้ ที่มีความยาวและสูงกว่า 2 เมตร ประดับประดาไปด้วยกล้วยไม้นานาชนิด จากสกุลหวายและสกุลมอคคาร่า กว่า 1 หมื่นช่อ ชมการบรรจุหีบห่อไปต่างประเทศของบริษัทส่งออกจากอำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว การจัดแสดงและจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพจากสวนของเกษตรกร และสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ฝึกปฏิบัติการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และจัดดอกไม้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         หากประชาชนท่านใดสนใจ สามารถเข้าชมงานกล้วยไม้บาน ลานธรรม @วัดท่าไม้  ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ วัดท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร