มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ-อภัยภูเบศรฯ ร่วมพัฒนาสมุนไพรดอยตุง

         มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรของดอยตุง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนเผ่า
         ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เปิดเผยว่า แม่ฟ้าหลวงฯ และ เจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการพัฒนาและวิจัยสมุนไพร บนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์สมุนไพร และตำรับยาสมุนไพร เพื่อรักษาองค์ความรู้ดังกล่าวไว้เป็นคลังสมบัติของชาติในด้านภูมิปัญญาสมุนไพร โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชนเผ่า อันจะนำไปสู่อาชีพทางเลือก สามารถการสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชน และเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในอนาคต
         "การร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกันของทั้งสองมูลนิธิ ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสมุนไพรชนเผ่าในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ แล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่ชาวบ้าน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต รวมถึงต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานระยะที่ 1 ในปี 2561 - 2563"  ม.ล.ดิศปนัดดา กล่าว
         ขณะที่ นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า มูลนิธิอภัยภูเบศรฯ ได้พัฒนางานด้านสมุนไพรมากว่า 35 ปี ถือว่าเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสมุนไพรไทยให้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภค ส่งเสริมและวิจัยยาสมุนไพรใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด สร้างผลิตภัณฑ์ยาด้วยภูมิปัญญาไทย ลดดุลการนำเข้ายาจากต่างประเทศ สวนกระแสผู้บริโภคที่เลือกใช้ยาแผนปัจจุบัน ให้กลับมาสนใจยาสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ "อภัยภูเบศร" นับเป็นโอกาสที่ดีมากในความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่มีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรชนเผ่า และสมุนไพรใต้ป่าที่เกิดจากการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 93,000 ไร่ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จย่า