ครม.ไฟเขียวแก้ พ.ร.บ.ป่าไม้ หนุนปลูกไม้เศรษฐกิจ

         ความคืบหน้ากรณีที่รัฐบาลเปิดทางให้นำไม้มีค่า อาทิ ไม้สัก พะยูง ชิงชัน ประดู่ มะค่า ตะเคียน สะเดา นางพญาเสือโคร่ง ฯลฯ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับชาวบ้าน มีทุนในการประกอบอาชีพได้ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านร่วมกับปลูกป่ามากขึ้น จนเป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญผ่านการส่งเสริมจากรัฐบาล พัฒนาพันธุ์ไม้ ปลูกตามหัวไร่ ปลายนา ที่ว่างตามสวน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศนั้น
         ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7 โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม และการทำไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกต่อไป

         นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับไม้ที่ขึ้นในป่าชนิดใดจะเป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากตามระเบียบและกฎหมายเดิมมีความซับซ้อนยุ่งยาก ทำให้ประชาชนจำนวนมากขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี