เร่งพัฒนาประกันพืชผลเกษตร : ลดเสี่ยง-สร้างยั่งยืนเกษตรกร

 

     รุงเทพฯ - นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย

      นายกฤษฎา กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 7 ล้านครัวเรือน เกษตรกร 24 ล้านคน โดยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าอาชีพเกษตรกรจะมีความเสี่ยงทั้งจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรตกต่ำหรืออาจจะเรียกได้ว่าอาชีพเกษตรกรมีความเสี่ยงมากกว่าการเล่นหุ้น ดังนั้น ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงหาวิธีที่จะมีการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ลดความเสี่ยงของเกษตรกร ซึ่งการลงนามโครงการวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ปี เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรที่เหมาะสมและครอบคลุมเกษตรกรส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ตลอดจนศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐในการพัฒนาตลาดประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 1.ระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรครอบคลุมและยั่งยืน ช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น 2.ระบบฐานข้อมูลภาคการเกษตรดีขึ้น ช่วยต่อยอดการพัฒนาทางการเงินให้เกษตรกรได้หลากหลายมากขึ้น