"อ.ยักษ์" เยี่ยม ร.ร.บ้านโป่งเกตุ จัดกิจกรรม "คบเด็กสร้างฝาย" ปี 6

         เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เปิดกิจกรรม "คบเด็กสร้างฝาย ปี 6 คืนชีวิตสู่ป่าสัก" พร้อมบรรยายพิเศษ การบริหารจัดการน้ำในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ณ ร.ร.บ้านโป่งเกตุ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ นักเรียน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายและปลูกป่า
         ทั้งนี้กิจกรรม "คบเด็กสร้างฝาย" เป็นกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน เพื่อให้มีความรู้ที่ช่วยรักษาธรรมชาติในพื้นที่ตนเองและที่อื่นๆ ทั้งในเรื่องการการสร้างฝาย การอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า คืนความสมดุลให้ธรรมชาติ และช่วยกันป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้ ยังเป็นการขับเคลื่อนงาน "ตามรอยพ่อและทำเพื่อชุมชน"

         กิจกรรมคบเด็กสร้างฝาย ปี 6 ในครั้งนี้ เป็นการพลิกฟื้นคืนชีวิตสู่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อความยั่งยืน เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับภูมิสังคม สู่แนวคิด "โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อการทำเกษตรแนวใหม่ ที่ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก และยังเป็นการจัดเป็นรูปกิจกรรม ค่ายเยาวชน จิตอาสาและสร้างเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติ ทำให้ชุมชนเกิดความรักและความสามัคคี

         สำหรับ ร.ร.บ้านโป่งเกตุ แห่งนี้ นักเรียนและครูได้ทำการเกษตรแต่ประสบปัญหาบ่อน้ำเก็บน้ำไว้ไม่อยู่ ดินเป็นกรวดและหินปูนที่ปลูกอะไรไม่ขึ้น เมื่อเข้าร่วมกับโครงการฯ ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สร้างฝาย ปลูกป่า 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างเล้าไก่และเล้าเป็ด พลิกฟื้นดินด้วยการห่มฟาง คลุมหญ้า จนดินอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชผักได้งาม ใช้การ "ย่ำขี้" เพื่อให้มูลสัตว์เป็นตัวยาบ่อน้ำ ทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้ เพียงพอสำหรับทำเกษตรและเลี้ยงปลา ผลผลิตจึงมีเหลือเฟือสำหรับทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน และนักเรียนยังนำไปขยายผลทำต่อที่บ้าน ปัจจุบันที่นี่เป็นศูนย์กลางในการกระจายความรู้ให้กับวัด โรงเรียนอื่นๆ และเป็นที่ดูงานสำหรับผู้ที่สนใจ